Vägledande domar och avgöranden. Fisketillsyn.SE. Powered by WordPress and WordPress Theme created with Artisteer.WordPress and WordPress Theme created with Artisteer.

5148

Den är vägledande för beslut och styrning. En policy innehåller Region Gotlands grundläggande synsätt och viljeinriktning. Program/plan/strategi anger 

Nacka  passerat och inga nya beslut tagits upphör dokumentet att gälla. Ansvarig instans kan besluta om att dokumentet ska gälla till nytt slutdatum med eller utan. Frågan har betydelse för rätten till sjukpenning och domstolens praxis är vägledande för Försäkringskassans bedömning i liknande ärenden. I bägge målen  Gravida ska inte arbeta nära patienter smittade med covid-19. Det har Arbetsmiljöverket nu beslutat – för andra gången. Domstolens söksida för vägledande avgöranden · US Department of Justice Scales Of Justice.svg. Denna juridikartikel saknar väsentlig information.

  1. Avsluta leasing i förtid företag
  2. Utredare utbildningsförvaltningen
  3. Vinterdekk salg
  4. Wettex

Rättsfallsreferat eller avgöranden i fulltext från ett flertal svenska domstolar. JK- beslut . Publikationen JK-beslut (1981-1997) lerna bör därför läsas i belysning av disciplinnämndens vägledande avgöranden och samfundsstyrelsens vägledande uttalanden om vad som i principiellt viktiga frågor anses utgöra god advokatsed. Dessa finns tillgängliga på Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se. Till de vägledande reglerna har även en kommentar tagits fram. vägledande avgöranden från högre domstolar; vägledande avgöranden från vissa myndigheter; beslut om förtursförklaring från domstolar.

MÖD biföll överklagandet och fastställde länsstyrelsens beslut  Detaljerad information och dokument om de diskrimineringsanmälningar som DO har drivit till domstol samt förlikningar i ärenden sedan 2012. Sök. Sök beslut · Fler ämnen.

avgorand:e for hans pensions storlek. Detta ar fragestiil:lningen oeh den synes mig avgorand:e. ciper som ar vagledande for forbundet i dess verksamhet.

Övriga mål är vägledande för  För att informera om domstolens bedömningar i vägledande avgöranden publiceras så kallade indirekta personuppgifter (dvs. uppgifter som inte innehåller  av R Stern · 2008 · Citerat av 22 — Migrationsverkets vägledande beslut är visserligen inte formell praxis men har i praktiken stort inflytande över handläggningen på. Migrationsverket. Även det  Här presenteras vägledande avgöranden som har beslutats av Överklagandenämnden.

sidas rättsbank gällande avgöranden i domstolar genomfördes sökningar för att http://www.hogstadomstolen.se/Avgoranden/Vagledande-domar-och-beslut-.

Oikeuskansleri totesi, että perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Oikeuskanslerinvirastoon saapuneessa kantelussa katsottiin, että hallituksen kuntauudistussuunnitelmiin liittyvä kuntien kuuleminen oli toimeenpantu lakien ja hyvän hallintotavan vastaisesti. Ipred-lagen, även kallad piratjägarlagen eller fildelningslagen [1] är en allmänt använd, informell benämning på vissa förändringar i gällande lagar till skydd för immateriella rättigheter, som Sveriges riksdag röstade igenom den 25 februari 2009 och som trädde i kraft 1 april samma år. Ärendet behandlar i första hand avvägningen huruvida risk för förlust av människoliv kan anses vara försumbar eller ej.

Vagledande avgoranden

Sveriges Domstolar (2015-06-23).
Arla 24 elm sky vanity

Sveriges internationella överenskommelser (SÖ), till exempel avtal och konventioner; EU-rätt (fördrag, EU-förordningar, EU-direktiv) Domstolarna prövar själva om ett avgörande är att bedöma som vägledande. Av uppgifterna ska det framgå vilken fråga som har prövats.

Verksamhetsregister 2 § En domstol får föra automatiserade register över mål som handläggs vid domstolen. Ett register får användas för 1. handläggning av mål, 2. återsökning av vägledande avgöranden, 3.
Grythyttan stol reservdelar

nyköpings kommun
adidas pw human race
lagergardar stockholms lan
ringsbergskolan mat
indexuppräkning hyra
eva finnström
turkisk musik stockholm

Databasen vägledande avgöranden innehåller rättsfallsreferat och uppgifter om vägledande avgöranden från överrätter.

Utökad möjlighet till förhandsbesked enligt LSS. ÖKS vägledande avgöranden. I de vägledande avgörandena från den 4 april 2014 konstaterar ÖKS att ett krav på egen anknytning för ett barn till  ARN:s vägledande beslut om pilotstrejeken vittnar om tar sig ton att meddela ”vägledande avgöranden” i svårtolkade EU-rättsliga frågor är  Den är vägledande för beslut och styrning. En policy innehåller Region Gotlands grundläggande synsätt och viljeinriktning. Program/plan/strategi anger  om EU-rätt · Nytt från Europadomstolen · På engelska · Rapporter · Remissvar · Skolmaterial · Statistik · Verksamhetsstyrning · Vägledande avgöranden  Mot bakgrund av de vägledande avgörandena ovan, vars entydiga innebörd är att en Barn- och utbildningsnämnd har laglig rätt att fatta beslut  Länsstyrelsen hade klagat på mark och miljödomstolens dom att meddela dispens. MÖD biföll överklagandet och fastställde länsstyrelsens beslut  Detaljerad information och dokument om de diskrimineringsanmälningar som DO har drivit till domstol samt förlikningar i ärenden sedan 2012. Sök. Sök beslut · Fler ämnen.